Darmowa dostawa od 100zł!
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI SUPLEMENTY DIETY

Regulamin Sklepu

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.mondolab.eu, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów dostępnych na stronie, zasady odstąpienia od umowy, a także postępowania reklamacyjnego.

§ 1 Definicje

1. Sprzedawca – MONDO LABS SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie,
ul. Gwiaździsta 69F, 01-651 Warszawa, REGON: 389088200, NIP: 5272959280, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000902763. Adres do korespondencji: ul. Gwiaździsta 69F, 01-651 Warszawa.

2. Sklep Internetowy lub Serwis – serwis internetowy należący do Sprzedawcy dostępny pod domeną https://www.mondolab.eu.

3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

4. Zarejestrowany Klient – Klient korzystający ze Sklepu Internetowego, który dokonał rejestracji i założył konto Klienta. 

5. Użytkownik – każda osoba, która wejdzie na stronę Serwisu dostępnego pod domeną https://www.mondolab.eu

6. Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Klienta w ramach Sklepu Internetowego, polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego w celu założenia konta Klienta,

7. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, określonych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym, umożliwiający dostęp do konta Klienta i służący jego zabezpieczeniu.

8. Konto Klienta – indywidualny panel Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do nabywania produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

9. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. 

10. Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz warunki składania zamówień i dokonywania zakupów produktów i zawierania umów sprzedaży.

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego towarów będących przedmiotem Zamówienia.

12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta produktów objętych Zamówieniem, której warunki określa Regulamin.

13. Produkt – rzecz dostępna w sprzedaży w Sklepie Internetowym.

14. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których zamówienie jest skompletowane, powierzone przewoźnikowi oraz dostarczone za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta.

15. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

16. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

17. Operator Płatności – rozumie się przez to podmiot świadczący usługi płatnicze w ramach Sklepu Internetowego na rzecz jego Klientów. 

18. Reklamujący –  osoba, która złożyła zamówienie w Sklepie Internetowym www.mondolab.eu i zgłasza reklamacje. 

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest MONDO LABS SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gwiaździsta 69F, 01-651 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000902763, posiadającą REGON: 389088200 oraz NIP: 5272959280. Adres do korespondencji: ul. Gwiaździsta 69F, 01-651 Warszawa.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, przeglądania dostępnego asortymentu oraz zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest posiadanie:

a) urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu,

b) przeglądarki Internetowej w celu pobierania i wyświetlania strony internetowej,

c) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.

4. Komunikacja między Sprzedawcą, a Klientem odbywa się poprzez pocztę elektroniczną contact@mondolab.eu.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie Internetowym, podejmowane są środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych przesyłanych przez Internet. Korespondencja podlega ochronie antywirusowej i jest kierowana wyłącznie do określonego Klienta.

6. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, wolne od wad, prezentowane przez Sklep Internetowy w chwili składania zamówienia przez Klienta.

7. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich oraz w walucie europejskiej EURO i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

8. Sklep Internetowy prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną. 

9.Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

10. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.

11. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

12. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

13. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

14. Do sprzedaży stałej, promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

15. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego jest zobowiązany do:

a) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

c) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,

d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

e) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wprowadzone przez klienta dane, które mogą utrudnić realizację zamówienia.

§ 3 Rejestracja i logowanie

1. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego, Klient może dokonać Rejestracji.

2. Założenie i korzystanie z Konta Klienta na stronie Internetowej Sklepu Internetowego świadczone jest drogą elektroniczną.

3. Rejestracja jest jednorazowa, dobrowolna, nieodpłatna i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie Internetowym

4. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie Internetowym przez naciśnięcie przycisku „Zarejestruj się” lub podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

5. Klient może zarejestrować Konto Klienta poprzez połączenie zarejestrowanego już konta w serwisie społecznościowym Facebook lub poprzez posiadane konto Google.

6. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie Internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez uzupełnienie podstawowych danych (imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji). W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie Internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

7. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

8. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

9. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@mondolab.eu żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

10. MONDO LABS SP. Z O.O. może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

a) korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

b) korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

c) korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

d) przesyłanie lub zamieszczenie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

11. MONDO LABS SP. Z O.O. może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi to oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym.

12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu Internetowego.

13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

§ 4 Składanie zamówień

1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego przez złożenie zamówienia.

2. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu Internetowego, poprzez wypełnienie interaktywnego formularza.

3. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

4. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.

5. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego skompletować zamówienie, wybrać obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie przycisku „Zamówienie”. W kolejnym etapie naciśnięcie na przycisk „Przejdź do płatności” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

6. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „Kup teraz” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wybiera rozmiar, jeśli towar jest oferowany w różnych rozmiarach. Po naciśnięciu na przycisk „Zamówienie”, Klient wybiera obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.

7. W formularzu zamówienia należy wskazać:

a) imię i nazwisko Klienta,

b) adres Klienta,

c) adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta,

d) dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres, niż adres Klienta oraz do miejsca innego, niż w formularzu rejestracyjnym.

8. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie Internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego. Towar zamówiony w Sklepie Internetowym może zostać dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i krajów europejskich.

9. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Kupuję i płacę”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na przycisk „X” widoczne na stronie Sklepu Internetowego obok każdego produktu dodanego do zamówienia podczas procedury składania zamówienia.

10. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, wypełnieniu formularza zamówienia oraz naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Przejdź do płatności”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

11. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia. Po opłaceniu zamówienia rozpoczyna się proces jego weryfikacji, co potwierdzone jest poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej klienta wskazany podczas składania zamówienia. W przypadku zamówień opłacanych za pobraniem proces realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie złożenia zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a MONDO LABS SP. Z O.O. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania i opłacenia zamówienia oraz przyjęcia go do realizacji.

12. Świadczenie przez MONDO LABS SP. Z O.O. usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez Sprzedawcę albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

13. Procedura realizacji zamówienia zostaje uruchomiona od chwili zawarcia umowy sprzedaży, a w przypadku zamówień opłacanych przelewem lub przez systemy Przelewy24, PayPal nie wcześniej, niż od chwili zaksięgowania zapłaty za towar (w przypadku przelewu) lub autoryzacji płatności przez system Przelewy24 lub PayPal.

14. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00.

15. Dowodem dokonania zakupu jest faktura, którą Klient otrzymuje drogą elektroniczną. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i wyraża zgodę na przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres mailowy, chyba że Klient powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.

§ 5 Sposoby płatności

1. Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności za zamówione Towary oraz koszty ich dostarczenia:

a) płatność online za pośrednictwem Systemu Przelewy24.pl (świadczonych przez PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań). Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu Przelewy24.pl oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie https://www.przelewy24.pl/regulamin.

b) płatność online za pośrednictwem Systemu PayPal (świadczonych przez PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349)) . Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu PayPal oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/servicedescription-full.

c) płatność za pobraniem.

2. Klient dokonujący zapłaty przelewem, za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności powinien złożyć polecenie przelewu za towar wraz kosztami dostawy w terminie 7 dnia roboczego od chwili zawarcia umowy sprzedaży. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

§ 6 Dostawa

1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i krajów europejskich.

2. Nie ma możliwości odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy.

3. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firm kurierskich DHL lub InPost zgodnie z cennikiem przewoźnika, w zależności od wyboru Klienta. W przypadku zamówień na terenie Polski, gdy wartość zamówienia przekroczy 100 zł koszty dostawy nie zostaną doliczane do rachunku klienta.

4. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany firmy kurierskiej, która realizuje dostawę zamówienia do Klienta.

5. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania zamówienia (w interaktywnym formularzu) oraz w e-mailu potwierdzającym złożenia zamówienia przez Klienta. Koszty dostawy doliczane są do ceny towaru i ponoszone są przez Klienta.

6. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu Internetowego są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu w dni robocze.

7. Czas oczekiwania na dostawę zamówień złożonych do godziny 15:00 wynosi do 2 dni roboczych, a jeśli zamówienie było złożone po godzinie 15:00 czas doręczenia paczki wynosi maksymalnie 3 dni robocze. Na czas oczekiwania składa się skompletowanie zamówienia oraz przewidywany czas dostawy. 

8. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę z towarem Klient zobowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku, gdy przesyłka jest uszkodzona/otwarta przed dostarczeniem do Klienta, Sprzedawca zaleca uzupełnienie elektronicznego protokołu szkody niezwłocznie po odbiorze paczki od kuriera na stronie internetowej przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy.

§ 7 Reklamacje

I. Definicje

1. Reklamacja jakościowa dotyczy:

• zniszczonych paczek (zewnętrznie i wewnętrznie),

• zniszczonych produktów,

• niepełnowartościowych produktów (wady techniczne),

• produktów niekompletnych,

• produktów posiadających wady jakościowe.

2. Reklamacja ilościowa dotyczy:

• braku zamawianego produktu w paczce,

• produktów zamienionych (w paczce znajduje się inny produkt, niż zamawiano; brakuje produktu docelowo zamawianego, dotyczy również niezgodności pojemności),

• produktu spoza zamówienia (otrzymano produkt, którego nie zamawiano; w przesyłce nie stwierdzono braków produktów),

3. Reklamujący: Osoba, która złożyła zamówienie w Sklepie Internetowym i zgłasza reklamację.

II. Postanowienia ogólne

1. Przebieg procesu reklamacji.

W przypadku stwierdzenia wady/zniszczenia otrzymanej przesyłki i/lub produktów lub stwierdzenia niezgodności przesyłki z zamówieniem Reklamujący jest zobowiązany do złożenia MONDO LABS SP. Z O.O. zgłoszenia reklamacyjnego, w sposób określony w niniejszej procedurze, do 14 dni roboczych od daty odbioru przesyłki.

Reklamujący może złożyć zgłoszenie reklamacyjne wypełniając Formularz reklamacyjny online. Po uzupełnieniu danych prosimy o odesłanie wypełnionego i podpisanego formularza na adres e-mail: contact@mondolab.eu. Reklamujący otrzyma szczegółowe informacje o dalszych krokach postępowania. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji konieczne będzie odesłanie reklamowanego towaru, odbędzie się to na koszt MONDO LABS SP. Z O.O. Po stronie reklamującego leży zapakowanie przesyłki w bezpieczny sposób, uniemożliwiający powstanie uszkodzeń podczas transportu. 

MONDO LABS SP. Z O.O. rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od momentu wysłania Formularza reklamacyjnego przez Reklamującego. W sytuacjach wyjątkowych czas na przekazanie decyzji może ulec wydłużeniu, o czym Reklamujący zostanie poinformowany. 

MONDO LABS SP. Z O.O. po otrzymaniu kompletu dokumentów i uzyskaniu wszelkich informacji niezbędnych do rozpatrzenia danego zgłoszenia analizuje zasadność zgłoszenia, a jeśli jest to niezbędne, przekazuje je do magazynu MONDO LABS SP. Z O.O. w celu dokładnej weryfikacji. Zgłoszenia wskazujące na wadę jakościową produktu będą rozpatrywane przez MONDO LABS SP. Z O.O. Jeżeli wyniki przeprowadzonej analizy potwierdzą jednoznacznie, iż produkt jest pełnowartościowy i nie posiada wad jakościowych zgłoszenie reklamacyjne będzie nieuznane. Zgłoszenia dotyczące reklamacji ilościowych będą dokładnie analizowane i sprawdzane dzięki systemowi monitorującemu w magazynie MONDO LABS SP. Z O.O. Jeżeli analiza nie wykaże błędu po stronie magazynu i zasadności reklamacji, zgłoszenie Reklamujący winien będzie przekazać do firmy kurierskiej, która dostarczyła przesyłkę, w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. 

O uznaniu/nieuznaniu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą mailową na adres e-mail podany w Formularzu reklamacyjnym. W przypadku pozytywnej decyzji MONDO LABS SP. Z O.O. w ciągu 14 dni od decyzji, na własny koszt, prześle Reklamującemu nowy, pełnowartościowy produkt. Reklamujący ma możliwość jednokrotnej zmiany adresu dostawy przesyłki w ramach reklamacji. W przypadku nieodebrania paczki przez Reklamującego, MONDO LABS SP. Z O.O. obciąży Reklamującego kosztami tej wysyłki, a przesyłka będzie ponownie nadana w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej powrotu do magazynu MONDO LABS SP. Z O.O. po wcześniejszym kontakcie z Reklamującym i na jego koszt. Jeżeli Reklamujący dwukrotnie nie odbierze przesyłki bez podania konkretnej przyczyny, ponowne nadanie paczki reklamacyjnej będzie zrealizowane po wcześniejszym kontakcie ze strony Reklamującego i na jego koszt.

Jeżeli zgłoszenie nie zostanie uznane MONDO LABS SP. Z O.O. również przekaże stosowne uzasadnienie. W przypadku odrzucenia zgłoszenia reklamacyjnego, jeśli produkt został dostarczony do magazynu MONDO LABS SP. Z O.O. w celu rozpatrzenia zgłoszenia, może on zostać ponownie wysłany do Reklamującego na jego prośbę. Koszt wysyłki pokrywa Reklamujący. W wyjątkowych sytuacjach, w ciągu 3 dni roboczych od daty przekazania decyzji o nieuznaniu reklamacji, na wniosek Reklamującego, MONDO LABS SP. Z O.O. może ponowić analizę zgłoszenia i jego zasadność.

W sytuacji kiedy pierwotna przesyłka dociera do Klienta zniszczona (np. zalana, zgnieciona) lub otwarta, Klient zgodnie z Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, rozdz. 9, art. 74, ma prawo do spisania protokołu szkody z kurierem. Można to zrobić wypełniając Formularz reklamacji online na stronie internetowej przewoźnika. 

2. Przedawnienie lub rezygnacja z reklamacji.

Przedawnienie lub rezygnacja z reklamacji następuje w poniższych przypadkach: 

a) Reklamujący w okresie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki nie zgłosi reklamacji.

b) Reklamujący po uzyskaniu pozytywnej decyzji reklamacyjnej w ciągu 14 dni nie odpowie na kontakt ze strony biura MONDO LABS SP. Z O.O. 

c) Reklamujący prześle niekompletny Formularz reklamacji i na prośbę MONDO LABS SP. Z O.O. w ciągu 14 dni nie dostarczy niezbędnych informacji.

d) Reklamujący po uzyskaniu pozytywnej decyzji reklamacyjnej nie odbierze paczki oraz nie odpowie na kontakt ze strony MONDO LABS SP. Z O.O. w przeciągu 14 dni kalendarzowych. W takim przypadku reklamacja zostanie uznana za przedawnioną i zakończoną. 

e) Reklamujący ma prawo zrezygnować z reklamacji po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie MONDO LABS SP. Z O.O. Jeśli nie zrobi tego w przeciągu 14 dni kalendarzowych jego reklamacja automatycznie ulega przedawnieniu.

 

 3. Reklamacja zgłoszenia reklamacyjnego

W przypadku, gdy Reklamujący złożył reklamację i w trakcie dostawy produktu w ramach uznanego zgłoszenia, zostanie on uszkodzony bądź nie zostanie wysłany, Reklamujący winien jest zgłosić ten fakt drogą mailową na adres e-mail contact@mondolab.eu. 

§ 8 Odstąpienie od umowy

I. Postanowienia ogólne

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, przesyłając wypełniony Formularz zwrotu online w terminie do 14 dni roboczych, licząc od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną, niż przewoźnik. Po uzupełnieniu danych prosimy o wysłanie formularza, bądź odesłania wraz z paczką na adres e-mail: contact@mondolab.eu. Klient otrzyma od nas szczegółowe informacje o dalszych krokach postępowania.

2. Klient w ciągu 14 dni roboczych od przesłania uzupełnionego odstąpienia od umowy jest zobowiązany do zwrotu zamkniętego i nieużywanego towaru na własny koszt na podany adres: MONDO LABS SP. Z O.O. / DTW Logistics DC5 Dział Zwrotów, Kopytów 44e, 05-870 Błonie.

3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

4. W przypadku spełnienia warunków odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi zarówno koszty towaru, jak i pierwszego doręczenia przesyłki, do 14 dni od dnia, w którym towar dotrze do magazynu pod ww. adres. Jeśli wybrany przez Klienta sposób dostawy był inny, niż najtańszy z możliwych Sprzedawca nie jest zobowiązany do wyrównania tej różnicy.

5. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Klienta użyty w pierwotnej transakcji. Jeśli płatność została wykonana za pobraniem, środki z tytułu odstąpienia od umowy kupna zostaną zwrócone na numer konta wskazany w Formularzu zwrotu.

6. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

d) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

§ 9 Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez MONDO LABS SP. Z O.O. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów MONDO LABS SP. Z O.O, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

3. Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. 

4. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z subskrypcji Newslettera, naciskając na przycisk „Wypisz się” dostępny w każdej marketingowej wiadomości e-mail.

§ 10 Własność intelektualna

Sklepowi Internetowemu przysługuje własność intelektualna przedmiotów związanych z działalnością Sklepu Internetowego. Własność intelektualna obejmuje prawa autorskie do: logo, projektu witryny internetowej, fotografii przedstawiających towary i innych fotografii i filmów, tekstów umieszczonych na witrynie internetowej, opisów produktów, a także pozostałych materiałów dostępnych i publikowanych na stronie.

§ 11 Dane osobowe i polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest MONDO LABS SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 69F, 01-651 Warszawa, REGON: 389088200, NIP: 5272959280, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000902763. Adres do korespondencji: ul. Gwiaździsta 69F, 01-651 Warszawa.

2. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie Internetowym oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu produktów i usług Sprzedawcy oraz udziału w usłudze Newsletter. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

3. Celem oraz podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Klienta w Sklepie Internetowym, marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.

4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Klienta zgody na ich przechowywanie.

5. Dane osobowe przekazywane będą do firm obsługujących Sprzedawcę w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizujących działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towaru. Nie będą przekazywane dane osobowe Klientów do państw trzecich.

6. Każdy Klient ma prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawienia), przenoszenia i usunięcia, a także ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W oparciu o dane osobowe Klientów, Sprzedawca nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

9. Klient ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

10. MONDO LABS SP. Z O.O. wykorzystuje pliki typu cookies, które są zapisywane przez system teleinformatyczny Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

11. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstrony „Sklep” przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.

12. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

13. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.

14. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego https://www.mondolab.eu.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są w języku polskim lub w języku angielskim.

2. MONDO LABS SP. Z O.O. honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.

3. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Regulamin”. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie Internetowym treści zawartej umowy.

5. MONDO LABS SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu Internetowego www.mondolab.eu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie Internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

6. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683).

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2021 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Ta strona korzysta z Cookies dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi.