Darmowa dostawa od 100zł!
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI SUPLEMENTY DIETY

Regulamin promocji „Kup 2 opakowania spalacza tłuszczu Thermo Slim Mondolab, a otrzymasz propozycję planu żywieniowego gratis”

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Organizatorem promocji pod nazwą: “Kup 2 opakowania spalacza tłuszczu Thermo Slim Mondolab, a otrzymasz propozycję planu żywieniowego gratis?” jest Mondo Labs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Gwiaździsta 69F, NIP: 5272959280 (dalej jako „Organizator”).
 2. Promocja odbędzie się na warunkach szczegółowych określonych w niniejszym Regulaminie. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest dokument pod nazwą: Regulamin Promocji organizowanych na Facebooku/Instagramie – warunki ogólne.
 3. Warunki szczegółowe Promocji:
 4. Rozpoczęcie Promocji: .12.09.2022 r.
 5. Zakończenie Promocji (przyjmowania zgłoszeń): 31.10.2022 r.

 

 • 2

Przez przystąpienie do Promocji Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

 

WARUNKI OGÓLNE

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji pod nazwą: “Kup 2 opakowania spalacza tłuszczu Thermo Slim Mondolab, a otrzymasz propozycję planu żywieniowego gratis” jest Mondo Labs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Gwiaździsta 69F, NIP: 5272959280 (dalej jako „Organizator”).
 2. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w promocjach organizowanych na profilu firmowym Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com) i Instagram (https://www.instagram.com) oraz na stronie www (www.modnolab.eu). Promocja będzie dalej zwany „Promocją” i dotyczy promocji komunikowanej zarówno na Facebooku jak i na Instagramie oraz stronie Internetowej Organizatora, na wszystkich portalach łącznie lub wyłącznie na jednym z nich.
 3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Regulamin publikowany jest na stronie internetowej Organizatora: https://mondolab.eu/?post_type=landingi&p=4072&preview=true
 5. Właściciel serwisu społecznościowego Facebook oraz Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Promocję organizowaną przez Organizatora. Wszelkie zgłoszenia i reklamacje należy kierować wyłącznie do Organizatora.
 6. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, przeprowadzana ani współorganizowana przez właściciela serwisu Facebook oraz Instagram ani z tymi serwisami związany.
 7. Informacja o Promocji jest umieszczana na profilu firmowym Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook, Instagram i/ lub Stronie internetowej. Informacja obejmuje w szczególności określenie daty początkowej i końcowej Promocji oraz zasad przystąpienia do promocji. W ogłoszeniu Organizator podaje również, w jaki sposób należy zapoznać się z Regulaminem Promocji.
 8. Szczegółowe dane dotyczące Promocji zawarte są w Regulaminie Promocji – warunkach szczegółowych.

 

 • 2. UCZESTNICY PROMOCJI
 1. W Promocji może uczestniczyć osoba fizyczna, która:
 2. w chwili zgłoszenia ukończyła 18 lat.
 3. posiada zweryfikowany profil w serwisie Facebook lub Instagram, który nie jest profilem prywatnym,
 4. działa w celu niezwiązanym z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą,
 5. zaakceptowała niniejszy Regulamin.
 6. W Promocji nie mogą ponadto uczestniczyć osoby, które nie posiadają zweryfikowanego profilu w serwisie Facebook lub Instagram, dokonują zgłoszenia z różnych, w tym fikcyjnych kont, odmawiają podania pełnych danych wymaganych przez Organizatora lub podają dane nieprawdziwe lub niemożliwe do weryfikacji.
 7. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, jego uczestnictwo w Promocji zostanie anulowane, bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych.

 

 • 3. ZASADY PROMOCJI
 1. W ramach Promocji należy kupić 2 opakowania produktu Thermo Slim Energy Metabolism od marki Mondo Lab. Po zakupie na adres e-mail wskazany przy zamówieniu zostanie wysłana ankieta z pytaniami, które wspomogą Organizatora w doborze odpowiedniego planu żywieniowego. Należy wypełnić wszystkie wskazane w ankiecie pola.
 2. Proponowany plan żywieniowy zostanie przesłany po odesłaniu wypełnionej ankiety, na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia, w ciągu maksymalnie 48 h w dni robocze. Plan żywieniowy przesłany przez Organizatora jest propozycją posiłków, które wspierają proces utraty wagi.
 3. Przesłany przez nas plan żywieniowy jest propozycją jadłospisu dla osób aktywnych fizycznie oraz suplementujących się spalaczem tłuszczu Thermo Slim Mondo Lab.
 4. Warunkiem skorzystania z promocji jest opłacone i wysłane zamówienie, w którym są przynajmniej 2 opakowania produktu Thermo Slim.
 5. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za działania osób i/lub podmiotów trzecich ani za zdarzenia, na które nie miał wpływu (w tym działania siły wyższej), takie jak np. nieprawidłowe działanie sieci Internet, przerwa w dostawie energii elektrycznej, awaria sprzętu komputerowego, smartfonów, innych tego typu urządzeń, przez które Uczestnik nie może wywiązać się z warunków uczestnictwa w Promocji lub przez które Organizator nie może zrealizować nagrody w oznaczonym terminie.
 6. Udział w Promocji jest do końca dnia wskazanego jako data końcowa trwania Promocji.

 

 • 4. REGULAMIN PROMOCJI
 1. Osoby biorące udział w Promocji oraz otrzymają od Organizatora propozycje planu żywieniowego muszą być świadomości swojego stanu zdrowia oraz nie posiadają żadnych wykrytych przez lekarza przeciwskazań do stosowania diety, wykonywania wzmożonej aktywności fizycznej oraz stosowania suplementów.
 2. Użytkownikami proponowanego planu żywieniowego nie mogą być osoby chorujące na choroby:
  1. Układu moczowego: choroby nerek, po przeszczepie nerek, kamica nerkowa
  2. Układu nerwowego: epilepsja, polineuropatia, po przebytych udarach lub wylewach
  3. Układu hormonalnego: cykrzyca, choroba/zespół Cushinga, choroba Addisona, nadczynność/niedoczynność tarczycy
  4. Układu oddechowego: dławica piersiowa, po przebytej resekcji płuc, mukowiscydoza, przewlekła choroba obturacyjna płuc, astma oskrzelowa
  5. Układu pokarmowego: choroba Leśnikowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba wrzodowa żołądka, zapalenie narządów wewnętrznych, po resekcjach narządów układu pokarmowego, kamica pęcherzyka żółciowego, choroba refluksowa, zespół jelita drażliwego, SIBO
  6. Układu kostno-stawowego: reumatoidalne zapalenie stawów, dna moczanowa, rwa kulszowa.
 3. Użytkownikami proponowanego planu żywieniowego nie mogą być:
  1. Kobiety w ciąży
  2. Kobiety karmiące piersią
  3. Osoby odbywające rehabilitację
  4. Osoby zmagające się z chorobą nowotworową
  5. Osoby stosujące dietę wegańską
  6. Osoby zmagające się z zaburzeniami natury psychicznej, zwłaszcza dającymi objawy somatyczne
 4. Użytkownicy proponowanego planu żywieniowego są zobowiązani do poinformowania o: alergiach, nieprzyswajaniu produktów bądź określonych grup produktów, zaleceniach lekarskich lub dietetycznych w kwestii określonych produktów lub grup produktów.
 5. Użytkownicy Promocji biorą udział na własną odpowiedzialność. W przypadku wątpliwości należy skonsultować przyjmowania produktów suplementacyjnych z lekarzem prowadzącym.
 6. Użytkownicy planów żywieniowych zostali poinformowani, że oczekiwane efekty mogą nie zostać osiągnięte z powodu niestosowania się do zaleceń planu żywieniowego oraz braku aktywności fizycznej.

 

 • 5. REKLAMACJE
 1. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić reklamację co do przebiegu Promocji.
 2. Reklamacja powinna być przesłana na adres email Organizatora: contact@mondolab.eu w terminie nie później niż 7 dni od dnia skorzystania z Promocji. Wiadomość email powinna być przesłana za potwierdzeniem odbioru.
 3. W reklamacji Uczestnik powinien wskazać swoje dane oraz zastrzeżenia co do Promocji i je szczegółowo uzasadnić.
 4. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni w formie wiadomości email. Upływ terminu na udzielenie odpowiedzi nie jest równoznaczny z uznaniem reklamacji.
 • 6. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator Promocji, czyli Mondo Labs Sp. z o.o.
 2. Dane osobowe Uczestników Promocji (przez których należy rozumieć również zwycięzcę) przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na podstawie ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 30.08.2019 r.) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenie o ochronie danych.
 3. Organizator zobowiązuje się do zachowania w poufności danych osobowych Uczestników Promocji oraz do nieprzetwarzania tych danych osobowych bez ich zgody bądź wyraźnego życzenia.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Promocji.
 5. Dane jakie Organizator przetwarza to: imię i nazwisko oraz adres email Uczestnika.
 6. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem osób/ podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora takie jak: z zakresu prowadzenia social mediów, kancelarie prawne, biura rachunkowe, informatycy. Dane osobowe będą przekazywane również jeśli Organizator Promocji zostanie do tego zobowiązany przez odpowiednie władze państwowe. Dostęp do danych będą posiadały również osoby posiadające upoważnienie udzielone przez Organizatora Promocji, w tym m.in. współpracująca dietetyczka Sylwia Drzewiecka.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda każdego Uczestnika Promocji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości uczestniczenia w Promocji. Poprzez przystąpienie do Promocji Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Promocji.
 8. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, chyba że przechowywanie danych osobowych niezbędne jest ze względu dla celów ewentualnego postępowania związanego z dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej (dotyczy zwycięzcy i osób, które złożyły reklamację).
 9. Każdy Uczestnik Promocji ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, zgłoszenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane osobowe Uczestników Promocji i zwycięzcy będą przechowywane od chwili zgłoszenia udziału w Promocji i przez okres 6 lat od dnia zakończenia Promocji.

 

 • 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w razie zmiany przepisów prawnych, a także wewnętrznego profilu działalności Organizatora, poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu. Organizator zapewnia, że zmiany nie pogorszą sytuacji zarejestrowanych Uczestników ani nie wpłyną negatywnie na dotychczasowy przebieg Promocji.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące akty prawne.
 3. W sprawach dotyczących Promocji oraz ochrony danych osobowych można kontaktować się pod następującym adresem email: contact@mondolab.eu
 4. Wszelkie zapytania powinny być skierowane wyłącznie do Organizatora. Prosimy o niekierowanie korespondencji do Facebooka ani Instagrama.

Ta strona korzysta z Cookies dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi.